Consumentenvoorwaarden

Riiwards Inc. (hierna: "Riiwards" en ook "wij" of "ons") stelt consumenten in staat om loyaliteitsplannen en beloningen van deelnemende handelaren te ontvangen. Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen de deelname aan verjaardagsclubs, rewards clubs, loyaliteitsprogramma's, de "Club", aangeboden door winkeliers.

1. Deelname aan Clubs stelt u in staat om loyaliteitsbeloningen, loyaliteitsplannen en andere promotionele, marketing- en reclamecontent (het voorgaande, "Inhoud") te ontvangen via e-mail en andere communicatiemiddelen. Riiwards geeft geen garanties met betrekking tot de Content of de beschikbaarheid ervan, en Riiwards kan de levering van Content staken, in welk geval Content die u hebt verzameld niet langer beschikbaar of geldig kan zijn. U begrijpt dat Riiwards de aanbiedingen gratis aan u ter beschikking stelt en dat u als zodanig geen aanspraak kunt maken op Riiwards voor het tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn van enige Content

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie).

2. Leeftijdsbeperking: Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan Clubs. Als u jonger dan 18 jaar bent, gelieve support@riiwards.com te verwittigen en wij zullen uw gegevens verwijderen.

3. Schrijf je in: Alle informatie die bij de inschrijving wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw en accuraat zijn, en u verklaart en garandeert dat u alle rechten hebt die nodig zijn om dergelijke informatie te verstrekken. Riiwards kan, om welke reden dan ook naar eigen goeddunken, uw account beëindigen of opschorten. Redenen voor een dergelijke beëindiging kunnen zijn (i) langere perioden van inactiviteit, (ii) de redelijke overtuiging van Riiwards dat de letter of de geest van deze Voorwaarden zijn geschonden, (iii) de redelijke overtuiging van Riiwards dat er frauduleus of illegaal gedrag heeft plaatsgevonden, of (iv) de redelijke overtuiging van Riiwards dat er zich gedrag heeft voorgedaan dat schadelijk is voor andere gebruikers, derden of onze zakelijke belangen.

4. Beveiliging: Wanneer u lid wordt van een Club kunt u uw accountgegevens ontvangen. U moet ervoor zorgen dat uw Riiwards gebruikersnaam en wachtwoord (of andere inloggegevens) veilig zijn. Uw loyaliteitsplannen en beloningen lopen gevaar als u iemand uw account ongepast laat gebruiken. Riiwards zal u niet vragen om uw wachtwoord te onthullen. Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u vragen om een nieuw wachtwoord naar uw geregistreerde e-mailadres te laten sturen. U gaat ermee akkoord Riiwards onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord. Riiwards zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, en u gaat ermee akkoord Riiwards te vrijwaren voor elk ongeoorloofd of illegaal gebruik van uw account Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie).

5. Promotiemateriaal: Door lid te worden van een Club gaat u akkoord met het ontvangen van content van de webwinkelier. Alle Content wordt geleverd door handelaren die u hebt geselecteerd en Riiwards wijst als zodanig alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor Content af. In het bijzonder erkent u dat Riiwards niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot enige Content, en Riiwards is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verstrekken van loyaliteitsplannen of beloningen namens enige handelaar. Handelaren zijn verantwoordelijk voor de inhoud en het behoud van alle LOYALTY PLANNEN OF HERINNERINGEN. Verder begrijpt en erkent u dat u blootgesteld kunt worden aan Content die onnauwkeurig, beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk is, en u stemt er hierbij mee in afstand te doen van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft of kan hebben tegen Riiwards in dit opzicht. U gaat ermee akkoord zich te houden aan de voorwaarden die een handelaar kan opleggen aan loyaliteitsplannen of beloningen die door een dergelijke handelaar worden verstrekt, en u zult Riiwards volledig schadeloos stellen voor uw schending van dergelijke voorwaarden.

6. Privacy: Riiwards deelt geen van uw persoonlijke gegevens buiten de behoeften van het verlenen van diensten aan Clubs. Het Privacybeleid van Riiwards beschrijft al het beleid van Riiwards met betrekking tot het gebruik van uw informatie. Zonder het voorgaande te beperken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Riiwards, door gebruik te maken van de diensten of door een handelaar te selecteren om Inhoud aan u te leveren, deze handelaar bepaalde informatie zal verstrekken die nodig of nuttig is voor het leveren van de diensten, inclusief informatie over u. Als onderdeel van het leveren van de diensten kan Riiwards op dat moment verplicht zijn om u te voorzien van serviceaankondigingen en administratieve berichten, en u stemt volledig in met de ontvangst van het voorgaande.

7. Gebruiksbeperkingen: Door gebruik te maken van de Content mag u niet, direct of indirect, (a) de wettelijke rechten van anderen schenden, waaronder het belasteren, misbruiken, stalken of bedreigen van gebruikers of het schenden van intellectuele eigendomsrechten, morele rechten of andere rechten van derden; (b) een actie ondernemen die illegaal, frauduleus of ongeoorloofd is (of waarvan we redelijkerwijs geloven dat het dat is), of ter bevordering van illegale, namaak, frauduleuze, piraterij, ongeoorloofde of gewelddadige activiteiten, of waarbij gestolen, illegaal, namaak, frauduleus, illegaal of ongeoorloofd materiaal betrokken is (of waarvan we redelijkerwijs geloven dat het betrokken is); (c) enige actie ondernemen die niet in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels of voorschriften, met inbegrip van het niet verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, licenties of registraties, of die ertoe zou leiden dat we in overtreding zijn met enige wet of voorschrift, of inbreuk maken op enig recht van een derde partij; of (d) de account of het wachtwoord van een andere gebruiker gebruiken of openen zonder toestemming of onder valse voorwendselen.

 

8. Schadeloosstelling: U zult Riiwards, haar gelieerde ondernemingen, werknemers, functionarissen, directeuren en agenten vrijwaren van en tegen alle aantijgingen van derden (ook al kunnen dergelijke aantijgingen vals, frauduleus of ongegrond zijn) die worden beweerd in een claim, actie, rechtszaak, onderzoek of procedure, ongeacht of deze daadwerkelijk of vermeend is, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met (i) een inbreuk door u op deze Voorwaarden; (ii) uw gebruik van Content op een manier die inbreuk kan maken op intellectuele eigendomsrechten, morele of contractuele rechten van derden; of (iii) uw gebruik van Content in strijd met een wet, voorschrift of gerechtelijk bevel. Uw keuze van de raadsman die voor de doeleinden van dit artikel wordt ingehuurd, moet redelijkerwijs bevredigend zijn voor Riiwards. U mag geen vorderingen schikken of compromitteren die een verplichting opleggen aan Riiwards of die de rechten van Riiwards op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Riiwards. Riiwards' mag op eigen kosten deelnemen aan de verdediging van alle claims met een raadsman naar eigen keuze.

9. Geen garantie: ALLE INHOUD WORDT "AS-IS" GELEVERD. Rii beloont UITDRUKKELIJKE GARANTIES (MET INBEGREPENSIE VAN DE INHOUD) EN ZONDER BEPERKINGEN, UITDRUKKELIJKE OF UITVOERLIJKE GARANTIES VAN MERCHANTAIRE GEBRUIK, VEILIGHEID VOOR EEN BIJZONDERLIJK DOEL, TITEL OF NIET-INBEGREPENSIE. EIGEN RELIANTIE OP HET INHOUD IS OP UW EIGEN RISICO, EN Rii beloont geen enkele aansprakelijkheid voor de INHOUD, INCLUSIEF, ZONDER LIMITATIE, DE ONAFHANKELIJKHEID OF MODIFICATIE VAN EIGEN LOYALTY PLANNEN OF ONTVANGSTEN, OF DE FOUT VAN EIGEN MERKANT OM EIGEN GELDIGE LOYALTY PLANNEN OF ONTVANGSTEN te VERSTREKEN.

10. Beëindiging: Riiwards kan uw account, deze voorwaarden en uw gebruik van enige Content op elk moment opschorten of beëindigen als (i) u deze voorwaarden schendt, inclusief het gebruik van de Content in strijd met rechten van derden of de wet, regelgeving of een gerechtelijk bevel; (ii) Riiwards niet in staat is de door u verstrekte informatie te verifiëren of te authenticeren; (iii) dergelijke informatie onnauwkeurig wordt; of (iv) Riiwards naar eigen goeddunken besluit om het aanbieden van de Content te staken. Artikel 4 (Beveiliging), 6 (Privacy), 7 (Gebruiksbeperkingen), 8 (Schadeloosstelling), 9 (Geen garantie) en dit artikel 10 blijven ook na beëindiging of afloop van deze overeenkomst om welke reden dan ook van kracht.

11. Diversen: Deze Voorwaarden vertegenwoordigen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle andere overeenkomsten tussen de partijen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp hiervan, met dien verstande dat het gebruik van enige Inhoud onderworpen kan zijn aan aanvullende voorwaarden die door de betreffende handelaar worden verstrekt. Deze Voorwaarden kunnen worden uitgevoerd in twee of meer tegenhangers, die elk als een origineel worden beschouwd, maar die samen één en dezelfde akte vormen. Een verklaring van afstand van enige tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden of van een van de voorwaarden van deze Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een voortdurende verklaring van afstand of een verklaring van afstand van enige andere tekortkoming of van enige andere voorwaarde, maar zal uitsluitend van toepassing zijn op het geval waarop een dergelijke verklaring van afstand is gericht. Riiwards kan zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen. De klant gaat ermee akkoord geen rechten onder deze Voorwaarden over te dragen; elke poging tot overdracht is ongeldig en leidt tot de beëindiging van deze Voorwaarden. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar is, zal deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van een ander deel of een andere bepaling van deze Voorwaarden, die volledig van kracht blijft. Op deze Voorwaarden is het recht van de staat Californië van toepassing en de bevoegde rechtbanken in de staat Californië zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden.